Jogszabályi háttér

A Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény elrendeli, hogy minden munkáltató foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást köteles biztosítani valamennyi munkavállalója számára. A foglalkozás-egészségügyi szolgálat szervezéséről és működéséről, az alkalmazottak kategóriák szerinti besorolásáról a 89/1995 (VII. 14) kormányrendelet intézkedik. A szerződés meglétét, annak betartását az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség területileg illetékes munkavédelmi ellenőrei felügyelik.
A foglalkozás-egészségügyi szerződés hiánya és a bejelentés elmulasztása esetén kiszabható bírság 50.000-től 500.000 forintig terjed.

Munkaegészségüggyel kapcsolatos legfontosabb jogszabályok

(forrás: www.omfi.hu )

Törvények

Kormányrendeletek

Egészségügyi miniszteri rendeletek (NM, ESzCsM rendeletek is)

 • 51/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet  az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések megelőzésére, az ilyen eszközök használatából eredő kockázatok kezelésére, valamint az egészségügyi tevékenységet végző személyek tájékoztatására és képzésére vonatkozó követelményekről
 • 33/2013. (V. 10.) EMMI rendelet  az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről
 • 42/2007. (IX. 19.) EüM rendelet  a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzésérõl szóló 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet módosításáról
 • 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet  az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelmérõl
 • 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet  a munkavállalókat érõ zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekrõl
 • 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet  a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekrõl
 • 15/2005. (V. 2.) EüM rendelet  az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletérõl
 • 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet  az egészségügyi szolgáltatók és mûködési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékrõl
 • 40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet  az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minõsítésérõl
 • 20/2004. (III. 31.) ESzCsM rendelet  a szakmai kollégiumokról
 • 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet  az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrõl
 • 18/2002. (XII. 28.) ESzCsM rendelet  a szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó fertõzés terjedésének megelõzése érdekében szükséges intézkedésekrõl és a szûrõvizsgálatok elvégzésének rendjérõl
 • 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet  a foglalkozási eredetû rákkeltõ anyagok elleni védekezésrõl és az általuk okozott egészségkárosodások megelõzésérõl
 • 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet  a munkahelyek kémiai biztonságáról
 • 78/1999. (XII. 29.) EüM-BM együttes rendelet  a közterület-felügyelõk egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági követelményeirõl
 • 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet  a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzésérõl
 • 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet  a munkavállalók munkahelyen történõ egyéni védõeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeirõl
 • 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet  a biológiai tényezõk hatásának kitett munkavállalók egészségének védelmérõl
 • 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet  a képernyõ elõtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeirõl
 • 25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet  az elsõsorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeirõl
 • 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet  a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezésérõl
 • 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet  a fertõzõ betegségek és a járványok megelõzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekrõl
 • 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet  a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentésérõl és kivizsgálásáról
 • 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet  a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról
 • 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet  a közúti jármûvezetõk egészségi alkalmasságának megállapításáról
 • 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet  a kézilõfegyverek, lõszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeirõl és vizsgálatáról
 • 16/1986. (XII. 17.) EüM rendelet  az ittasság munkahelyi ellenõrzése véralkohol vizsgálattal
 • 6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet  a keszonmunkákról

Szociális és Munkaügyi Minisztérium (MüM, SzCsM rendeletek is)

 • 58/2007. (XII. 22.) EüM-SZMM együttes rendelet  a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet módosításáról
 • 34/2007. (XII. 21.) SZMM rendelet  a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alól történõ mentesítéshez szükséges állapotfelmérésrõl, valamint a mentesítési eljárás szakértõi, illetve hatósági közvetítõi díjairól
 • 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet  az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekrõl
 • 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet  a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjérõl
 • 2/1998. (I. 16.) MüM rendelet  a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekrõl
 • 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet  a foglalkoztatást elõsegítõ támogatásokról, valamint a Munkaerõpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról
 • 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet  a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Egyéb minisztériumok rendeletei

 • 7/2006. (III. 21.) HM rendelet  a hivatásos és szerzõdéses katonai szolgálatra, valamint a katonai oktatási intézményi tanulmányokra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság elbírálásáról, továbbá az egészségügyi szabadság, a szolgálatmentesség és a csökkentett napi szolgálati idõ engedélyezésének szabályairól
 • 27/2014. (IV. 30.) NFM rendelet  a polgári légiközlekedési személyzet egészségi alkalmasságának feltételeiről, valamint az egészségi alkalmasság megállapítását végző szervek kijelölésének és tevékenységének szabályairól
 • 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet  a hulladékjegyzékről
 • 22/2005. (VI. 14.) HM-EüM együttes rendelet  az állami célú légi közlekedésben folytatott szakszolgálati tevékenység repülõegészségi feltételeirõl
 • 21/2002. (XI. 8.) GKM-ESzCsM együt-tes rendelet  a hajózási egészségi alkalmasság feltételeirõl és vizsgálati rendjérõl
 • 14/2002. (II. 26.) KöViM-EüM együttes rendelet  a polgári légi közlekedési szakszolgálati engedélyek egészségügyi feltételeirõl és kiadásuk rendjérõl
 • 21/2000. (VIII. 23.) BM-IM-TNM együt-tes rendelet  a fegyveres szervek hivatásos, közalkalmazotti és köztisztviselõi állományának munkaköri egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresõképtelenség megállapításáról, valamint a belügyi egészségügyi szolgálat igénybevételérõl
 • 2/1999. (II. 11.) IM rendelet  az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzés szabályairól, valamint a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról a büntetés végrehajtási szervezetnél

Határozatok

 • 16/2007. (MüK. 5.) SZMM utasítás  az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség Alapító Okiratának módosításáról és közzétételérõl
 • 15/2007. (MüK. 5.) SZMM utasítás  az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet Alapító Okiratának kiadásáról és közzétételérõl
 • 5/2007. (MüK. 2.) SZMM utasítás  az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség Alapító Okiratának kiadásáról és közzétételérõl
 • 1106/2006. (XI. 15.) Korm. határozat  a korkedvezményes nyugdíjrendszerrel összefüggõ egyes feladatokról

Közlemények

 • Egészségügyi Közlöny LVIII. évfolyam 1. szám V. rész  Az egészségügyi miniszter közleménye a foglalkozás-egészségügyi szakellátó helyek jegyzékérõl

Copyright © 2014 drsooszoltan.hu. Minden jog fenntartva.

United Kingdom gambling site click here